National Emblem of India
 1. महाराष्ट्र राज्याचे मध्यम मुदतीचे राजकोषीय धोरण
  1. मध्यम मुदतीचे राजकोषीय धोरण 2021-22
  2. मध्यम मुदतीचे राजकोषीय धोरण 2020-21
  3. मध्यम मुदतीचे राजकोषीय धोरण 2019-20
  4. मध्यम मुदतीचे राजकोषीय धोरण 2018-19
  5. मध्यम मुदतीचे राजकोषीय धोरण 2017-18
  6. मध्यम मुदतीचे राजकोषीय धोरण 2016-17
  7. मध्यम मुदतीचे राजकोषीय धोरण 2015-16
  8. मध्यम मुदतीचे राजकोषीय धोरण 2014-15