National Emblem of India
    1. अधिनियम, नियम व सुधारणा
    2. महाराष्ट्र राज्याचे मध्यम मुदतीचे राजकोषीय धोरण, राजकोषीय धोरणाच्या व्युहरचनेचे विवरणपत्र व प्रकटीकरणे
    3. अर्धवार्षिक वित्तीय आढावा