National Emblem of India
 • केंद्र शासनाचे वित्त आयोग
   1. 14 व्या केंद्रीय वित्त आयोगास केलेले निवेदन
   2. 14 व्या केंद्रीय वित्त आयोगास केलेले सादरीकरण
   3. 14व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र शासनाकडून प्राप्त निधी
   1. 15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगास केलेले निवेदन
   2. 15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगास केलेले सादरीकरण
   3. आयोगास स्थानिक संस्थांनाबाबत दिलेली माहिती
   4. आयोगास दिलेली राज्याची माहिती
   5. १५ व्या वित्त आयोगाचा अहवाल
   6. 15 केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र शासनाकडून प्राप्त निधी
   7. 15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत आरोग्याकरीता द्यावयाचे अनुदान
   8. 15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या सन 2021-25 करीताच्या अंतरीम अहवालातील शिफारशींच्या अंमलबजावणीकरीता केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना