National Emblem of India
 1. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका - 1978 , दि.15.05.2009
 2. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका - 1978, दि.17.04.2015
 3. महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका
 4. महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम पुस्तिका १९६५
 5. महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८
 6. मुबई वित्तीय नियम १९५९
 7. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२
 8. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१
 9. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१
 10. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४
 11. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम १९८१
 12. महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्व साधारण शर्ती) नियम १९८१