National Emblem of India
  1. महागाई भत्ता विलीनीकरण
  2. रोनिओ / झेरॉक्स मेहनताना
  3. वाहतूक भत्ता
  4. स्थानिक पूरक भत्ता , घरभाडे भत्ता व अनुज्ञप्ति शुल्क
  5. प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता
  6. विमान प्रवास
  7. स्वग्राम व रजा प्रवास सवलत